CONTENTS no. 3/2003                          Romanian Journal of Materials


VIRGINIA BURGHELEA, ALINA MELINESCU, MIRCEA IOAN POPESCU, ANCA PANAITOV, RALUCA GHEORGHE, IOANA VLAICU Ceramic pigments in  (Zn, Co)O - Fe2O3 - Al2O3 - TiO2 system   
CRISTINA VASILE, LASZLO SZELL, IOANA ROTARU Electro - technical porcelain with improvement features  
MARIA GOREA, MARCEL BENEA  The characteristics of some clayey raw materials used in ceramics   
IOAN LAZAR, ANA MARIAN, CALIN ANGHEL The efficiency of the ceramic fibres in the chamber kiln construction
MARIA PREDA, ALINA MELINESCU, ION TEOREANU Sintering behaviour of hydroxyapatite   
NICOLAE BURTAN, DUMITRU BECHERESCU, SORIN VLAICU  Reactive spinellic powder for high - temperature refractories   
DAN PASTOREL NICOLESCU, ALEXANDRINA ENESCU, ADRIANA PETRESCU, GEORGETA DANILA, DIANA URSU  Binding masses disperse reinforced with alkali resistant glass fibres
ION TEOREANU, ALICE POP  Behaviour of cement CEM I under acid solution aggression  
ION RUSU  Self-leveling composition for casting of the intermediary floor layer
ANIKO TOTH, LIVIU LITERAT, RADU MISCA  Hydraulic strength of the oxide membranes and gel layer, at convective transport of the aqueous dispersion

Ceramic pigments in  (Zn, Co)O - Fe2O3 - Al2O3 - TiO2 system

Scopul acestei lucrări constă în obţinerea unor pigmenţi ceramici pe bază de feriţi, aluminaţi şi titanaţi de fier şi/sau cobalt, respectiv a soluţiilor lor solide. Pentru două sisteme cuaternare  (Zn,Co)O-Fe2O3-Al2O3-TiO2 s-au stabilit diagramele subsolidus. În cinci plane definite de compuşi cromofori s-au ales 19 mase care au fost obţinute din amestecuri de oxizi puri, ce au suferit tratamente  termice în domeniul 1200 –1350oC cu palier 2h. Domeniile compoziţionale studiate oferă o paletă largă de culori: verde-gri până la negru în sistemul CoO-Fe2O3-Al2O3-TiO2, respectiv maro-brun până la gri-negru în sistemul ZnO-Fe2O3-Al2O3-TiO2. Culoarea pigmenţilor s-a exprimat prin coordonate L*a*b* şi L*C*h, respectiv lungimea de undă dominantă.

 

Top

Electro - technical porcelain with improvement features

Ceramica cu funcţia electroizolatoare face parte  din clasa materialelor tehnice cu proprietăţi speciale utilizată în condiţii de joasă sau înaltă tensiune, la joasă sau înaltă frecvenţă. Ea trebuie să posede câteva proprietăţi de bază cum ar fi: stabilitate dimensională,  rezistenţă mecanică bună, comportare dielectrică optimă, putere de izolare electrică înaltă, rezistenţe la coroziune, la temperatura şi la influenţele atmosferice, rezistivitate înaltă şi pierderi dielectrice reduse [1,2].

Dacă avem în vedere normele internaţionale DIN sau CEI rezistenţa mecanică a produselor realizate din masa ceramică C130 este cu 30% mai mare decât a produselor fabricate din C120. Asimilarea masei C130 şi aplicarea ei la fabricarea izolatorilor de medie şi înaltă tensiune va avea ca rezultat creşterea livrărilor la export cu circa 25% din producţia societăţii producătoare.

Necesitatea asimilării masei ceramice C130 a apărut ca urmare a solicitărilor clienţilor externi ai S.C. ELECTROCERAMICA S.A. de livrare a izolatorilor cu caracteristici mecanice ridicate şi cu dimensiuni reduse în comparaţie cu izolatorii fabricaţi din masele ceramice utilizate în prezent.

 

Top

The characteristics of some clayey raw materials used in ceramics

Lucrarea prezintă valorile capacităţii de schimb cationic (CEC) şi a suprafeţei specifice (SA) determinate prin metoda absorţiei de  albastru de metil pentru patru probe de bentonit de Petreşti (brut, granulat, micronizat şi micronizat cu adaos de Na2CO3), patru tipuri de argile caolinitice şi trei tipuri de caolinuri folosite în ceramică. Sunt prezentate compoziţiile mineralogice şi granulometrice ale probelor, subliniindu-se influenţa acestora asupra valorilor CEC şi SA. Valorile obţinute sunt conforme cu cele date de literatura de specialitate pentru diferite minerale argiloase. Totodată, s-a remarcat o influenţă mai mare sau mai mică a valorilor CEC şi SA dată de dimensiunile particulelor constituente.

Top

The efficiency of the ceramic fibres in the chamber kiln construction

Principalele domenii de aplicare a simulării pe calculator în construcţia cuptoarelor ceramice industriale sunt: proiectarea, calculul transferului termic şi curgerea fluidelor prin cuptor. În cazul cuptoarelor intermitente, energia termică înmagazinată în pereţi, boltă şi vatră reprezintă o parte considerabilă din energia totală consumată pentru arderea produselor ceramice. Această lucrare prezintă eficienţa utilizării fibrelor ceramice în construcţia cuptoarelor cu scopul conservării energiei. Fibrele ceramice pot fi utilizate ca elemente izolatoare în structura pereţilor, boltei şi a vetrei. Pentru a pune în evidenţă eficienţa fibrelor ceramice în construcţia cuptoarelor s-a studiat distribuţia temperaturii în regim tranzitoriu şi energia înmagazinată în peretele lateral al unui cuptor intermitent în trei variante constructive folosind metoda elementelor finite (MEF). Condiţiile de ardere au fost identice pentru cele trie cazuri. Studiul pune în evidenţă diferenţele în distribuţia temperaturii şi cantitatea de energie termică înmagazinată în funcţie de structura peretelui. Se ajunge la concluzia că o cantitate mult mai mare de energie este înmagazinată în peretele din cărămidă refractară comparativ cu peretele prevăzut cu un strat de fibră ceramică la interiorul cuptorului.

Top

Sintering behaviour of hydroxyapatite

În această lucrare s-a studiat influenţa oxidului de sodiu asupra sinterizării hidroxiapatitei în corelaţie cu diagrama de echilibru termic fazal. Cantitatea de oxid de sodiu folosită a fost de 0,98 şi respectiv 1,96%. Probele au fost arse în intervalul de la 1000 la 11500C. Determinările de contracţie şi densitate aparentă au arătat că la 11000C apare faza lichidă. S-a determinat compoziţia mineralogică a probelor în funcţie de temperatură de ardere şi s-a constatat prezenţa HAP pe tot intervalul de temperatură studiat. Începând de la 10000C s-a format o proporţie ridicată de b-3CaO.P2O5 şi un conţinut redus de b-2CaO.P2O5.

Top

Reactive spinellic powder for high - temperature refractories

Obţinerea prin procedeul coprecipitării a unor pulberi spinelice reactive este prezentată ca o posibilă rută de asigurare a liantului sau fracţiilor fine din compoziţii înalt refractare. Sunt prezentate condiţiile obţinerii unor astfel de pulberi din paste cu caracter gelic, precalcinate la diverse temperaturi peste 900 0C. Este studiată aptitudinea lor la sinterizare în diverse condiţii de compactare şi de ardere. Rezultă interesante posibilităţi de valorificare industrială a acestor pulberi.

 

Top

Binding masses disperse reinforced with alkali resistant glass fibres

Articolul prezintă lucrările de cercetare şi experimentările efectuate la fază de laborator, în cadrul unui proiect care are ca obiectiv obţinerea unor mase liante armate dispers cu fibre de sticlă rezistente la alcalii. A fost studiat sistemul  Na2O - CaO - ZrO2 - SiO2, s-au realizat 12 compoziţii oxidice de sticlă în care au fost utilizate deşeuri procesate de fibre de sticlă E în proporţie de până la 50% şi s-au obţinut filamente continui cu diametre de 12 – 20 microni. Fibrele din sticlă E003, în proporţie de 5% faţă de ciment, au fost utilizate la realizarea unor compozite (microbetoane) din ciment, agregate şi superplastifiant reducător de apă care au fost studiate în stare proaspată şi întărită, comparativ cu microbetoane în care s-au utilizat fibre de sticlă de referinţa CemFIL.

 

Inceput

Behaviour of cement CEM I under acid solution aggression 

Scopul acestei lucrări este de a examina evoluţia unui ciment de tip CEM I, în timpul păstrării în soluţii de H2SO4, H3PO4, şi H2C2O4 cu concentraţia 0,5M, evidenţiind specificităţile de comportament ale cimentului în aceste soluţii. Probele de ciment - paste şi mortare, au fost  păstrate, până la 28 de zile, în apă şi apoi, încă 180 de zile, în continuare în apă, respectiv în soluţii acide. Probele de mortare au fost supuse la încercări mecanice, iar cele de paste de ciment au fost analizate chimic şi prin difracţie de raze X,  la termene de păstrare de 28, 90 şi 180 de zile, în soluţii acide. Determinările de rezistenţă mecanică la compresiune au evidenţiat că probele păstrate 180 de zile în soluţiile H2SO4 şi H3PO4  nu mai au rezistenţă mecanică ; probele păstrate în soluţie de H2C2O4 prezintă, în schimb, o bună rezistenţă, inclusiv la termenul de păstrare de 180 zile.  S-au observat diferenţe importante în compoziţia chimică a miezului necorodat şi a stratului corodat al pastelor de ciment păstrate în soluţiile de H2SO4 şi H3PO4. Au fost identificaţi compuşii chimici formaţi în reacţia acid – liant, în timpul păstrării probelor în soluţiile acide menţionate.

Top

Self-leveling composition for casting of the intermediary floor layer  

Sunt prezentate rezultatele cercetărilor privind optimizarea componenţilor şi proprietăţilor unui material autonivelant destinat realizării stratului intermediar al pardoselilor cu strat de acoperire din materiale diferite, inclusiv turnate în câmp continuu din polimeri. Sunt analizate condiţiile de exploatare şi cerinţele impuse pardoselilor din întreprinderi pentru industria alimentară, uşoară, chimică etc.

 

Top

Hydraulic strenght of the oxide membranes and gel layer, at convective transport of the aqueous dispersion    

În lucrare, s-au determinat rezistenţele hidraulice ale unor membrane oxidice şi ale stratului de gel, la transportul convectiv al unei dispersii apoase.

Rezistenţele membranelor s-au calculat din fluxul de apă trecut prin membrane. Rezistenţa precipitatului şi caracteristicile rezistenţei totale, au fost evaluate din relaţia generală a filtrării cu depunere de strat de precipitat, sub forma ecuaţiei lui Ruth.

Top

Romanian Journal of Materials